Kategória "Vlastný model" - Robot - pomocník

Zadanie

Kategória: Vlastný model

Téma: “Robot - pomocník”

kategoria: vlastny model: Robot - pomocník

cieľ: skonštruovať robota, ktorý je schopný vykonavať čo najširší rozsah domácich prác, resp. akýmkoľvek spôsobom je schopný pomáhať človeku v rôznych situáciách (tvorivosti sa medze nekladú)
Napríklad:
* zametanie, vysávanie
* odkladanie vecí ("pamätá si", kde ma mat predmet svoje umiestnenie)
* príprava jedla (dokáže dať do nádoby ingrediencie, zamiešať)
* skladanie oblečenia
* hra s deťmi
* inteligentná domácnosť
* obsluha (čašník) * telefonovanie, zavolanie pomoci robiť spoločníka pre osamelých ľudí

Sú vítané nápady, ktoré nie sú ešte všeobecne v praxi veľmi známe.

Pravidlá:

Inteligentné časti robota musia byť z LEGO komponentov. Ide o elektroniku ako senzory, motory, mikrokontroléry ap. Taktiež základná konštrukcia robota musí byť z LEGO komponentov.

Pridané časti robota, ktoré robot potrebuje na vykonanie svojej činnosti ako metly, nádoba, varecha, priestor, kde sa robot pohybuje, kulisy, predmety s ktorými robot interaguje ap. môžu byť z akéhokoľvek materiálu. Nesmú však mať svoju vnútornú vlastnú už naprogramovanú elektroniku.

Výnimkou sú situácie, kde robot ovláda bežné prístroje v domácnosti (kávovar, telefón ap),

Bude sa hodnotiť:
* užitočnosť a miera prínosu pre človeka
* inovatívnosť a najmä nový nápad (hľadajte oblasti činnosti človeka, kde sa robot bežne zatiaľ nepoužíva a mohol by byť človeku nápomocný)
* rozsah funkcionality, rozsah úkonov a úloh, ktoré robot zvládne
* dizajn robota, jeho pevnosť, pohyblivosť a estetický vzhľad
* spôsob naprogramovania, zrozumiteľnosť a flexibilita kódu, jeho ľahkoudržateľnosť a rozšírenie
* prezentácia modelu (akákoľvek - papierová, formou posteru, digitálna formou powerpointovskej alebo inej prezentácie), v ktorej tím:
* objasní situácie, v ktorých je robot nápomocný a aký je jeho prínos pre človeka
*
všetci členovia tímu by mali prejaviť hlbokú znalosť problematiky
** vítaný je aj plagát, ktorý oboznámi so základnými funkciami robota.

Ako bude porota hodnotiť súťažné tímy

Jednotlivé tímy budú v triedach, kde budú mať svoje stanovište. Triedy budú verejne prístupné, t.j. študenti a žiaci z iných tímov si môžu jednotlivé projekty a robotov poprezerať. Porota bude chodiť od jedného tímu k druhému. Ak sa niečo na robotovi počas prezentácie nepodarí, porota sa k tímu vráti a tím môže opraveného robota a jeho funkčnosť predviesť opätovne. Cieľom je, aby ste sa navzájom učili od tých najlepších a aby Vás projekty svojich konkurentov inšpirovali k práci s robotikou aj naďalej.
Navyše tímy budú mať možnosť počas časového rozpätia pre prezentácie robota doladiť.