Kategória "Staviame Slovensko" alebo Robotické Piškvorky

Zadanie

Na súťažnej dráhe je vytvorená hracia plocha pre PIŠKVORKY. Cieľom je skonštruovať a naprogramovať robota tak, aby vytvoril Piškvorku z troch stavebných blokov a umiestnil ich na ľubovoľné tri susedné políčka hracej plochy a to buď vo vertikálnom alebo horizontálnom smere v čo najkratšom čase.

alt

Pravidlá:

 1. Robot v tejto kategórii musí byť plne autonómny, to znamená, že po spustení na súťažnej dráhe nesmie byť diaľkovo ovládaný. Bluetooth musí byť vypnutý. Rozmery robota nesmú presiahnuť 30cm x 30cm x 30cm.

 2. Na hracej ploche sú umiestnené dva ďalšie predmety, tzv. odpad. Ak robotovi bude zavadzať odpad pri tvorbe piškvorky (trojice kvádrov), robot odpad musí odtlačiť bokom. Pokiaľ sa odpad nachádza v tom istom políčku ako blok piškvorky, je toto políčko znehodnotené, a preto sa nezaráta toto políčko do piškvorky.

 3. Odpad môže byť odsunutý do hociktorého iného políčka, alebo kdekoľvek na dráhu, alebo dokonca aj mimo celej súťažnej dráhy. Pokiaľ odpad svojím pôdorysom zasahuje aj do iného políčka, ráta sa aj toto políčko ako obsadené odpadom. Odpad nesmie zasahovať do políčka, kde má byť piškvorkový kváder. Maximálny počet políčok, ktoré môže jeden odpad obsadiť, je tým pádom štyri. (Invazívne pravidlo)

 4. Na vytvorenie Piškvorky budú potrebné tri stavebné bloky rovnakej farby. Budú mať rozmery cca 4,8cm x 4,8cm x 4,4 cm (odchýlka +- 0,5 cm). Na vrchu kvádra je slučka s vnútorným priemerom cca 4,1cm.
  a) Jeden stavebný blok bude umiestnený náhodne v oblasti B-C:2-3 (zelený štvorec - viď bod 5).
  b) Ďalšie dva stavebné bloky budú umiestnené v BASE.

 5. Pred štartom robota bude umiestnený jeden stavebný blok (symbol o) a dva kusy odpadu (symbol X) náhodne do políčok B-C:2-4 a to jedným z nasledujúcich spôsobov:

alt

6.Rozmery odpadu 24,5cm x 24,5cm x 2,5cm (odchýlka +- 1 cm) FOTO ODPADU BUDE PRIDANÉ ONEDLHO

7.Presun predmetov:
a) Robot nemôže manipulovať súčasne s viacerými predmetmi. Buď presúva jeden stavebný blok („piškvorkový kváder“), alebo odpad.
b) Ako presúvanie sa ráta hocijaký prenos odpadu alebo stavebného bloku, pričom robot sa daného predmetu musí fyzicky dotýkať.
c) Robot nemá dovolené predmety hádzať a nijak inak presúvať predmety bez fyzického kontaktu s predmetom.
d) V Prípade presunu viacerých predmetov naraz bude robot vrátený rozhodcom na BASE a stavebné bloky spolu s odpadom umiestnené do štartovnej polohy.
e) po jednej minúte od štartu sa odoberie z dráhy jeden odpad, a to ten, ktorý si tím vyberie. (začiatočnícke pravidlo)

8.Piškvorkový stavebný blok je umiestnený správne, ak je celým svojim pôdorysom v danom políčku. V tomto políčku nesmie byť a ani doň zasahovať žiadny iný predmet. Pokiaľ zasahuje stavebný blok piškvorky do viacerých políčok je tento blok vyhodnotený ako nesprávne umiestnený a nezaráta sa do piškvorky.

9.Hranice:
a) Keď sa robot dostane mimo celej dráhy, bude rozhodcom vrátený na základňu (BASE)
b) Keď robot vytlačí stavebný blok („piškvorkový kváder“) mimo celej dráhy, blok sa vracia na svoju štartovaciu pozíciu (BASE) a robot sa vracia na BASE.

10.Robot sa počas súťažného pokusu môže vrátiť na BASE, kde s ním môžu účastníci manipulovať. Base je určený ako manipulačná zóna s robotom, čiže účastníci sa robota môžu dotýkať v base pokiaľ je naň vrátený rozhodcom alebo sa naň vráti autonómne. Pozor účastníci sa ho môžu dotýkať až potom, čo sa vráti celým objemom na base !!!

11.Penalizácia:
a) Pokiaľ sa robot na ihrisku zasekne účastníci môžu požiadať rozhodcu o vrátenie robota na základňu, no budú za to penalizovaní prirátaním 10 trestných sekúnd k ich času.
b) Rozhodca môže v prípade nedodržania pravidiel penalizovať tím prirátaním 10 trestných sekúnd k ich času.
c) Penalizácia môže byť aj viacnásobná a trestný čas sa pričítava do celkového hodnotenia až po ukončení pokusu.
d) V prípade závažného porušenia pravidiel môže rozhodca diskvalifikovať tím.

12.Časový limit na zvládnutie úlohy je 5 minút. Tím účastníkov bude mať počas doby trvania súťaže tri pokusy na splnenie súťažnej úlohy. Zvíťazí tím, ktorý získa najlepšie umiestnenie na základe času potrebného na splnenie úlohy.

13.V prípade sporných situácií, posledné slovo má rozhodca.

14.Body
Kategória "Staviame Slovensko" pozostáva z troch bodovaných oblastí:

 1. Za každý správne umiestnený stavebný blok získa tím 10 bodov. Maximálny počet bodov je 30.
 2. „Čas“ - čas plynie dovtedy, dokým sa všetky tri stavebné bloky budú nachádzať v správnych políčkach tak, aby tvorili piškvorku a robot sa nehýbe. Po uplynutí 5 minút musí súťažiaci zastaviť robota a tím nezíska body za čas. Najlepší čas je hodnotený 30 bodmi. Ostatné časy nepresahujúce 5 min. budú bodovo ohodnotené podľa nasledujúceho vzťahu:
  y=(5-t)/(5-t_min ).30
  y - získaný počet bodov; t – dosiahnutý čas v minútach ; tmin – najlepší čas.
 3. Technické interview – tím vysvetlí porote konštrukciu robota a program. - maximálny počet je 40 bodov

Počítajte s nerovnosťami na dráhe

V prípade nejasností nás neváhajte kontaktovať (alica@gymmt.sk, jakub.krcho70@gmail.com, robotika.informatika@gymmt.sk, matejjurcik1998@gmail.com)

!!!! Pravidlá budú neustále aktualizované preto ich kontrolujte. Posledná aktualizácia pravidiel môže byť uskutočnená až do 08.10.2017. Téma, zadanie a spôsob rozmiestnenia piškvoriek / odpadu sa meniť nebudú po dátume - 24.09.2017 Dovtedy píšte svoje dotazy a pripomienky!!!!

Súbor na stiahnutie

Hodnotiaci hárok

Aktualizované dňa 28.09.2017